5 fördelar med att arbeta med OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö)

– SPONSRAD ARTIKEL

Varje år genomför Arbetsmiljöverket inspektioner för att se till att föreskrifterna om OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) följs. Förra året gjordes...

Skriven av
Kim Wahlman
3/15/2024
Kategori
HR

Varje år genomför Arbetsmiljöverket inspektioner för att se till att föreskrifterna om OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) följs. Förra året gjordes 612 inspektioner vilket var rekordmånga. Arbete med OSA låter kanske inte så kul, men OSA handlar inte bara om efterlevnad av regelverket; det är en investering i företagets mest värdefulla resurs – medarbetarna. Att arbeta med OSA på ett effektivt sätt ger en lång rad positiva effekter för organisationen. OSA ska inte ses som en börda – i stället som en väg till ständig förbättring. Visst låter det bättre? 

Vad är egentligen OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö?
Jobbar du inom HR har du antagligen stött på begreppet OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö). Begreppet har blivit alltmer aktuellt sedan Arbetsmiljöverket införde föreskrifterna 2016. I sin korthet innefattar OSA de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön. Exempelvis hur arbetet är organiserat, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. OSA uppfylls genom att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete där nämnda område Undersöks, Riskbedöms, Åtgärdas och Följs upp. Kraven på detta framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter OSA.

Vilka påverkas av OSA?
Alla arbetsgivare med verksamhet i Sverige är skyldiga att följa föreskrifterna för Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA). Dessa regler gäller oavsett bransch och storlek på organisationen. Arbetsgivarens ansvar inkluderar även att se till att ledare och chefer har kunskap om hur de ska arbeta med OSA.5 fördelar med att arbeta med OSA:

 1. Förbättrad personalhälsa

Proaktiv hantering av frågor som stress och konflikter kan leda till att företaget minskar risken för arbetsrelaterade sjukdomar och generell ohälsa. Det här leder i sin tur till lägre sjukfrånvaro och därmed lägre kostnader för företaget. Ett tydligt exempel är att stress hanteras innan det blir ett större problem med sömnstörningar, nedstämdhet, depression och utmattningar som konsekvens. Det här är positivt både för individen, företaget och samhället. Arbetet med OSA skapar helt enkelt friskare människor.

 1. Mer engagerade medarbetare
  Att lyssna på medarbetarna är en viktig del i en välfungerande OSA-process.
  Här visar också forskning att när medarbetarna känner sig delaktiga och får sin röst hörd så blir de mer engagerade. Effektiv kommunikation och tydliga mål banar i sin tur vägen för ökat engagemang som i sin tur har mängder av positiva aspekter på en arbetsplats. Forskning visar att företag med engagerade medarbetare har högre lönsamhet, högre produktivitet, lägre personalomsättning och lägre sjukfrånvaro.

 2. Förstärkt employer branding
  Att engagera sig i OSA är fundamentalt för att bygga en mer tilltalande arbetsplats, vilket direkt påverkar företagets image som en eftertraktad arbetsgivare. Genom att säkerställa en balanserad arbetsbelastning, ett positivt arbetsklimat och arbetstider som främjar hälsa, stärks varumärket. Detta är viktigt för att locka och behålla kvalificerad personal. En tydlig och positiv employer branding är essentiell för att skilja sig från mängden i jakten på talangfulla medarbetare och förenklar rekryteringsprocessen.
 1. Följ föreskrifterna från Arbetsmiljöverket
  Att följa lagar och föreskrifter kring OSA är inte bara en skyldighet utan också ett sätt för företag att minimera risker som kan leda till andra kostsamma juridiska förfaranden. Om ett företag inte uppfyller kraven för OSA kan straff i form av böter utfärdas, som i regel sker efter en inspektion från Arbetsmiljöverket. Genom att säkerställa ett sunt OSA-arbete visar företaget att det tar sitt ansvar och agerar som en hållbar arbetsgivare

 1. Ökad kreativitet och innovation
  Ett väl utfört OSA-arbete kan skapa en miljö där medarbetare känner sig säkra på att ta initiativet och vara mer kreativa. När medarbetare är mindre stressade och mer engagerade, ökar deras förmåga att tänka innovativt och komma med nya idéer som kan gynna företaget. 

Sammanfattning

När arbetet med OSA utförs på rätt sätt skapas en konkurrensfördel genom utveckling av företagets viktigaste resurs: Personalen. Arbetet påverkar direkt medarbetarnas välbefinnande som skapar förutsättningar för ökad lönsamhet. Investeringar i arbetsmiljön betalar sig ofta mångfalt genom ökad effektivitet, innovation och företagsimage. OSA ska inte ses som en börda utan en viktig del av företagets långsiktiga strategiska utveckling.

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Kim Wahlman

Kim Wahlman är marknadschef på Workly. Workly är unika på marknaden genom att erbjuda en plattform med fullt digitalt stöd för att följa föreskrifterna om OSA. Plattformen erbjuder innovativa pulsmätningar och medarbetarundersökningar för att arbeta både proaktivt och reaktivt. Kim var en av de första anställda på Workly. I dag har han huvudansvaret för marknadskommunikation på företaget. Hans mål är att hjälpa organisationer att skapa bättre arbetsplatser där medarbetare mår bra och känner sig engagerade.