Friskfaktorer ökar medarbetarnas trivsel

– SPONSRAD ARTIKEL

‍Forskare har hittat åtta friskfaktorer som gör att medarbetarna mår bra och trivs på arbetsplatsen. De finns representerade i organisationer med låg...

Skriven av
Nina på Redaktionen
2/19/2024
Kategori
Arbetsmiljö

Forskare har hittat åtta friskfaktorer som gör att medarbetarna mår bra och trivs på arbetsplatsen. De finns representerade i organisationer med låg sjukfrånvaro. 

I arbetslivet finns många utmaningar just nu som att sjukskrivningar på grund av stress ökar och bristen på arbetskraft i vissa branscher gör att arbetsmiljön påverkas negativt. Organisationer som fokuserar på friskfaktorer håller sjukfrånvaron nere och ökar medarbetarnas trivsel. Medarbetare som mår bra presterar bättre på arbetet vilket är en vinst för företag och organisationer.

Vad innebär friskfaktorerna?

Forskare studerade organisationer med ovanligt lite sjukfrånvaro och hittade förhållanden i arbetsmiljön som var utmärkande. Friskfaktorerna bidrar till bibehållen hälsa och trivsel hos medarbetarna så de kan arbeta och uppfylla sina och arbetsplatsens mål. Med utgångspunkt i organisatoriska förutsättningar tittar man på strategier, styrning och ledning på central nivå. Insatser på den här nivån blir mer effektiva och hållbara på längre sikt.

Vilka är de åtta friskfaktorerna?

 • Rättvis och transparant organisation
  Organisationen är schysst med beslut som är välmotiverade, rättvisa, transparenta och som efterlevs i organisationen. En tillit finns mellan alla nivåer, verksamheter och individer i organisationen. Roller ansvar och mandat är tydligt formulerade.
 • Ledarskap - närvarande, tillitsfullt och engagerat 

Ledarna är tillgängliga, tydliggör mål och visar vägen framåt. De är måna om att utveckla goda relationer med medarbetarna och visar tillit genom att ge ansvar, stöd och möjligheter. Det finns en tydlighet mellan chef och medarbetare i vad man behöver från varandra för att prestera väl.

 • Delaktighet och inflytande

Medarbetaren har inflytande över sin arbetssituation och är delaktig i verksamhetsutvecklingen och målsättningen. Det finns en tydlighet över vilka områden medarbetaren kan påverka och inte. Alla i arbetsgruppen kommer till tals och bidrar med olika erfarenheter och perspektiv. 

 • Kommunikation och återkoppling

Det är ett öppet samtalsklimat där alla oavsett titel kan komma till tals. Kommunikationsvägarna fungerar väl för information, dialog och det finns en struktur för återkoppling. 

 • Prioritering av arbetsuppgifter
  Det finns en levande dialog om balans i arbetet kopplat till krav och resurser. Alla har en samsyn om vad som är viktigt, bråttom och vad som är rätt sak att göra. Medarbetarna är trygga i sin prioritering i vardagen. Vid hög arbetsbelastning kan chefen stödja medarbetaren i prioriteringen. 
 • Kompetensutveckling hela arbetslivet
  Det finns strukturer och en strategi för att ta vara på och utveckla den kompetens och erfarenhet som finns inom organisationen. Det kan ske genom utbildning, byte av roll eller arbetsuppgifter eller annan typ av kompetensutbyte.  Det är en lärande organisation där man utvecklas och lär av varandra i vardagen. 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen

Arbetsmiljöarbetet är en del av det dagliga arbetet och sker systematiskt. Regelbunden reflektion över arbetsmiljörisker för att skapa en god arbetsmiljö. Det är viktigt att det finns en process för uppföljning internt i verksamheten.

 • Tidiga insatser och arbetsanpassning
  Kunskapen är god om mönster för sjukfrånvaro och arbetsrelaterade orsaker till det. Det finns väl etablerade rutiner som efterlevs för kort- och långtidssjukfrånvaro. Alla uppmärksammar sin chef om de inte mår bra och chefen agerar på tidiga signaler. 

Ett aktivt och medvetet arbete ger resultat

Friskfaktorer är inte bara viktigt att känna till utan det behövs ett aktivt, medvetet och systematiskt arbete. En bra början är att lära sig vilka friskfaktorerna är och sedan undersöka hur det ser ut i den egna organisationen; vad fungerar bra och var finns det brister? Sätt en plan för arbetet och håll er till den. Viktigt är att få med högsta ledningen i arbetet, samverka på alla nivåer i verksamheten och anpassa befintliga rutiner. 

*Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. De har tagit fram filmer och informationsmaterial om friskfaktorerna.

Källor:

Suntarbetsliv1

Suntarbetsliv2

Av

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Nina på Redaktionen

Nina Larsson är utbildad kommunikatör i grunden men har nu valt att vidareutbilda sig inom HR. Just nu studerar hon på personal, arbete och organisationsprogrammet på Stockholms Universitet. Hon har ett stort intresse för HR och personalfrågor och tycker om att djupdyka i ämnet. Målet efter utbildningen är att arbeta med kommunikation om HR frågor. Bor i Sollentuna norr om stan och på fritiden trivs hon i naturen eller att göra utflykter. Träning som yoga och gympapass hinns också med.