Stötta din chef: En vägledning för HR

– SPONSRAD ARTIKEL

HRs roll är avgörande för att stödja chefer och hjälpa dem att nå framgång i sina ledarskapsuppdrag. I den här artikeln utforskar vi metoden RKMM...

Skriven av
Tony Ullgren
3/19/2024
Kategori
HR

HRs roll är avgörande för att stödja chefer och hjälpa dem att nå framgång i sina ledarskapsuppdrag. I den här artikeln utforskar vi metoden RKMM och dess tillämpning för att stötta chefer, samtidigt som vi belyser HRs bredare roll gentemot organisationen och medarbetare.

RKMM-metoden

RKMM är ett ramverk som hjälper organisationer att bli högpresterande över tid. Det står för:

Riktning: Handlar om att ha ett tydligt mål eller önskat läge för organisationen. Ett effektivt mål är aktivt och fokuserar på vad vi ska göra, inte vad vi ska undvika. 

Kompetens: HR spelar en avgörande roll för att utveckla ledarskapskompetenser.

Möjlighet: Skapa en gynnsam arbetsmiljö där chefer och medarbetare kan utvecklas och prestera.

Motivation: Fokusera på att upprätthålla och öka motivationen hos chefer och medarbetare.

Genom att tillämpa RKMM-principerna kan HR ge stöd åt enskilda chefer och driva organisationen mot hållbart högpresterande.

Riktning

HR bör se till att ledarna har en tydlig förståelse för organisationens strategiska inriktning. Regelbundna uppdateringar om mål, uppdrag och vision är avgörande. HR spelar även en roll för att se till att hela personalstyrkan förstår företagets strategiska inriktning. HR kan även hjälpa chefer att anpassa sina personliga mål till den övergripande organisatoriska riktningen. Denna anpassning säkerställer att ledare bidrar effektivt. HR bör även bidra till att anpassa medarbetarnas individuella mål och gruppmål till den övergripande organisatoriska riktningen. Regelbundna prestationsbedömningar och målsättningssessioner hjälper till att upprätthålla anpassningen.

Det här ställer krav på att HR förstår organisationens värdekedja och vilka beteende hos medarbetare och chefer som skapar nytta. HR-proffs kan tillämpa beteende-principer från OBM för att analysera beteenden på arbetsplatsen. Genom att identifiera problematiska situationer och förstå de faktorer som påverkar prestationen kan de hjälpa ledare att utforma effektiva insatser. 

Ett tips till dig är att fundera på ett aktuellt medarbetarproblem, som innebär att organisationen mår bra av att ett funktionellt medarbetarbeteende ökar, eller att ett icke-funktionellt beteende minskar. Tänk på hur du kan hjälpa chefen att öka, eller minska beteenden utifrån RKMM!

Chefens kompetens

HR spelar en avgörande roll för att utveckla ledarskapskompetenser. Detta inkluderar utbildning, coachning/ träning och mentorskapsprogram som är skräddarsydda för enskilda ledare. Ett beteendeinriktat ledarskap betonar chefens roll i att forma funktionella medarbetarbeteenden. HR kan samarbeta med chefer för att förbättra deras ledarskapsförmåga, med betoning på positiva förstärkningstekniker. Att utbilda ledare i att ge effektiv feedback, uppmärksamma prestationer och skapa en stödjande arbetsmiljö med tillit bidrar till övergripande organisatorisk framgång. HR kan tillhandahålla utbildningsprogram som är i linje med beteende-principer. Dessa program kan fokusera på specifika beteenden, såsom effektiv kommunikation, målsättning och tydlighet i uppgifter. Erbjud cheferna även utbildning i stresshantering, balans mellan arbete och privatliv och andra välbefinnandefrågor. 

Det är också viktigt att ge stöd till chefer som inte fungerar. Regelbundna kompetensbedömningar hjälper till att identifiera luckor i ledarskapsförmågan. HR kan då erbjuda riktade utvecklingsmöjligheter. Det bör finnas rutiner för att identifiera och följa upp chefer som inte fungerar. Tidig uppmärksamhet är viktigt i det sammanhanget. HR bör ha tydliga processer för att identifiera tecken på underpresterande chefer. Det kan vara minskad produktivitet, konflikter eller andra indikatorer. Regelbunden uppföljning är på sin plats. Tydliga förväntningar och krav är viktigt att kommunicera till cheferna.

Chefens möjligheter/ förutsättningar

HR bidrar till en gynnsam arbetsmiljö genom att skapa utvecklingsvägar, successionsplanering och balans i arbetsbördan för chefer. Genom att säkerställa att chefer har möjlighet att avancera och delta i utmanande projekt kan HR främja långsiktig framgång. Se också till att det finns resurser och rutiner för stödinsatser.

Stöd vid svåra situationer och balans i arbetsbördan:

HR bör vara närvarande för att ge råd och stöd när chefer ställs inför utmaningar eller överbelastning. Det är viktigt att skapa en balans mellan arbete och fritid för att minska utbrändhet och öka trivseln hos cheferna. Att det finns balans mellan krav och resurser, en tydlig chefsroll och ett rimligt chefsspann (antal medarbetare per chef) är också viktigt för ett hållbart ledarskap.

Stöd och coachning

Genom att fungera som ett stödsystem och erbjuda regelbunden feedback och coachning kan HR hjälpa chefer att reflektera över sitt ledarskap och öka sin motivation.

Motivation

HR kan främja motivation genom att uppmärksamma och erkänna chefernas prestationer samt erbjuda lämpliga belöningar. HR fungerar som ett stödsystem, tar itu med utmaningar och ger uppmuntran. Ge cheferna möjlighet att reflektera över sitt ledarskap och få konstruktiv feedback. Genom att arbeta för jämlikhet, transparens och förbättrade beteenden kan också HR bidra till en motiverande arbetskultur.

Det är viktigt att upprätthålla bra medarbetarbeteenden och förändringar. Insatser och planering bör därför finnas för att fokusera på att upprätthålla förbättrade beteenden över tid. HR kan arbeta med ledare för att se till att positiva förändringar blir en del av organisationskulturen. Detta innebär löpande monitorering av beteenden, förstärkning och justeringar vid behov. Skapa en plan tillsammans med chefen som visar på vilka beteenden som är önskvärda och som bör upprätthållas och hur. Genom att tillämpa RKMM-metoden och aktivt stödja cheferna kan HR spela en avgörande roll i att driva organisationen mot hållbart högpresterande och framgång.

Slutsats

Att stödja chefer är en viktig del av HRs roll och genom att tillämpa metoden RKMM kan HR professionella ge värdefullt stöd åt cheferna för att hjälpa dem att uppnå framgång i sina ledarskapsuppdrag. Eller så kan HR hänvisa till andra professionella för stöd till chefen. Genom att främja riktning, kompetens, möjlighet och motivation kan HR bidra till att skapa en gynnsam arbetsmiljö och driva organisationen mot hållbart högpresterande över tid. Så sätt dig ned med chefen och ha en dialog utifrån RKMM!

 

Skriven av Tony Ullgren, som är leg psykolog och arbetar i den egna firman Beteendebruket. Han har arbetat som organisationspsykolog på individ-, grupp- och organisationsnivå sedan 2001 i privat, statlig och kommunal verksamhet. Han arbetar främst med den evidensbaserade chefsträningen ”Funktionellt ledarskap” där RKMM ingår, organisationsutveckling/ organisationsutredning och team/ledningsgruppsutveckling. Han har även erfarenhet av att arbeta med urval och rekrytering på exekutiv nivå.

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Tony Ullgren

Tony Ullgren, leg psykolog och arbetar i den egna firman Beteendebruket. Han har arbetat som organisationspsykolog på individ-, grupp- och organisationsnivå sedan 2001 i privat, statlig och kommunal verksamhet. Arbetar främst med chefsträning, organisationsutveckling och team/ ledningsgruppsutveckling. Har erfarenhet av att arbeta med urval och rekrytering på exekutiv nivå.